: ХЂ Ф± Х… Х€ Х� : 744 0 .
:

Անտիոքոս I
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/303085/303085_original.jpg
Անտիոքոս I Երվանդունու...
jarshakyan | | 0 | 22 |  : 0 0

Բարի...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/320056/320056_original.jpg
Ծագե արշալույս, ծագե արուսյակ,...
jarshakyan | | 0 | 29 |  : 0 0

ԵՒ ԵՐԹԸ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/378608/378608_original.jpg
Ալեքսանդր Խատիսեան. հայ...
jarshakyan | | 0 | 31 |  : 0 0

Ու տրտում...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/383316/383316_original.jpg
Ու տրտում էին քո աչքերը թաց, Ու...
jarshakyan | | 0 | 26 |  : 0 0

Մի սիրո...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/385577/385577_original.jpg
Վահան Տերյանի կյանքի վերջին...
jarshakyan | | 0 | 24 |  : 0 0

Աստծո...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/400307/400307_original.jpg
Գինիդ խմեմ, հացդ ուտեմ, անմահական...
jarshakyan | | 0 | 10 |  : 0 0

Lausanne 1907 -
http://https://img11.postila.ru/resize?w=600&src=%2Fdata%2F46%2F71%2Fba%2Fc4%2F4671bac4...
Lausanne 1907 - In the middle Komitas with Archag Chobanian and Ruben Sevak. 1907- .
jarshakyan | | 0 | 15 |  : 0 0

ԱՄՆ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/433670/433670_800.jpg
Ջոն Քենեդու հանդիպումը Ամենայն...
jarshakyan | | 0 | 6 |  : 0 0

Օրը...
http://img6.vkrugudruzei.ru/images/184/579/40/761e37c697bf4aa4b72ee8836d3272c4_big.jpg
Լուսավոր ու երջանիկ օրերի այս...
jarshakyan | | 0 | 51 |  : 0 0

ԵՐԿՐԻ...
http://https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRUKTIxr10ox_idw-KCrBSPw
ԵՐԿՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ՏԵՐԵՐԸ🇦🇲 Երանի՜...
jarshakyan | | 0 | 20 |  : 0 0

 
 
  ?
 
1507879
3
861357
58078
2
 
01.11.12 . - - 2012
. .
»
27.02.12
, . .
»
19.01.11 . -...
zakladok.net, - .net
»
azs
 
 
 
 
 
Copyright .. ..
www.zakladok.net


Thumbnails provided by pagepeeker.com